Lexikon

Az alexandriai katekéta iskola

A keresztény ókor legnagyobb hatású intézménye az alexandriai katekéta (hitoktatási) iskola. Ennek falai között jött létre a tudományos keresztény teológia.
Alexandriában a korszakban elterjedt különböző iskolák között Pantainos egy keresztény iskolát alapított. 180 körül érkezett Alexandriába, hogy létrehozza a keresztény tanok magas szintű művelésére és terjesztésére szánt iskolát. Alexandriai Kelemen (160-215) követte az iskola vezetésében, aki a keresztény tanok kifejtésével főként a kortárs gnózis irányzataival vitázott, hogy megvonja a határt az orthodox és heretikus (eretnek) nézetek között. Legfontosabb művei a Paidagogos (A nevelő), a Protreptikos (Intelem a görögökhöz) és a Strómateis (Szőttes).
A püspöki irányítás alatt álló és a keresztény közösség részeként működő katekéta iskola alapítója, Démétrios püspök volt. ő 217 körül bízta az iskola vezetését Órigenésre (185-254). Az iskola elsődleges célja a hívek felkészítése, az alapvető hittételek megtanítása volt. Vezetői közül többen a város püspökei lettek (pl. Héraklas, Nagy Dionysios, Petros). Órigenés korának legnagyobb keresztény teológusa volt, nézetei széles körben elterjedtek és már életében is viták forrásai voltak. A katekéta iskolában kezdők és haladók csoportjaiban folyt az oktatás, a keresztény műveltség alapja és kiindulópontja a Biblia volt. A tanításban a hellén módszer érvényesült, a dialektika (grammatika és retorika), a fizika (geometria és asztronómia) és etika tanulmányozása után azonban nem a filozófia, hanem a teológia következett. Az iskolára jellemző módszer a Biblia allegorikus értelmezése volt, szemben a szószerinti értelmezéssel. A Szentírás szó szerinti értelme mögött a Szentlélek működése nyomán elrejtett, magasabb értelmet keresték tehát. Órigenés 233-ban nyitotta meg Kaisareában az új katekéta iskolát. Órigenés legfontosabb elméleti műve a keresztény tanok első rendszerezése (A princípiumokról). Héraklas követte az alexandriai iskola élén, aki a püspöki széket is átvette később Démétriostól. Nagy Dionysios 231-ben lett az iskola vezetője. Az alexandriai teológiai iskola jeles képviselői a 3. sz-ban Theognóstos, Pierios és Péter. A 4. sz. végétől az iskola fokozatosan szerzetesi iskolává alakult, az órigenési hagyományt a szerzetesek vették át.


Ötvös Csaba
2005